5. Pravila ponašanja na platformi

Opšta pravila

Radi ostvarivanja što bolje i produktivnije komunikacije na Platformi, ustanovili smo određena pravila kojih su dužni da se pridržavaju svi naši posetioci i Korisnici. Opšta pravila Komuna marketa su sledeća:

  • zabranjeno je preduzimanje aktivnosti koje narušavaju ili ograničavaju funkcionalnost hardvera ili softvera Komune i/ili Komuna marketa,
  • zabranjeno je svako preduzimanje aktivnosti usmerenih na neovlašćen pristup Platformi i/ili Uslugama, kao i njihova zloupotreba,
  • zabranjeno je svako neovlašćeno korišćenje odnosno povreda prava intelektualne svojine Komune, Korisnika ili trećih lica, kao i neovlašćeno deljenje sadržaja sa Platforme bez navođenja Komuna marketa kao izvora,
  • zabranjeno je svako korišćenje Komuna marketa koje se može smatrati protivzakonitim, nemoralnim ili nepoštenim,
  • zabranjeno je nanošenje štete maloletnim licima i kršenje pravila o zaštiti maloletnika definisanih zakonskim propisima.

Pravila ponašanja Korisnika

Tokom korišćenja svog Korisničkog naloga, razmene sadržaja i podataka, Korisnici su u obavezi da se pridržavaju dodatnih pravila – kako u njihovom javnom delovanju na Platformi (u smislu postavljanja sadržaja, ocenjivanja sadržaja, komentarisanja proizvoda/Prodavaca), tako i u privatnom delu (privatna komunikacija između Kupca i Prodavca).

Pravila ponašanja Korisnika su sledeća:

  • Zabranjeno je postavljanje neprimerenog sadržaja na Platformu kao i slanje takvog sadržaja/poruka bilo kom Korisniku. Ova zabrana se odnosni na sav sadržaj koji može biti preteći, uznemirujući, pogrdan, pornografski, uvredljiv, vulgaran, diskriminatoran, ili na drugi način vređati dostojanstvo nekog lica. Zabranjen je bilo kakav uvredljiv sadržaj koji može da se odnosi na nečiji pol, godine, težinu, fizički izgled, invaliditet, rasnu i/ili etničku pripadnost, seksualno opredeljenje, ili promovisanje nasilja protiv pojedinca ili grupe lica.
  • Zabranjeno je korišćenje i deljenje nezakonitog sadržaja.
  • Zabranjeno je lažno predstavljanje, zloupotreba i objavljivanje podataka o ličnosti koji se odnose na druga lica (što uključuje, ali se ne ograničava na, fotografije ili video snimke, lično ime, kontakt telefon, adresu stanovanja, email adresu, lozinku i slično).
  • Zabranjeno je javno objavljivanje privatne komunikacije razmenjene sa drugim Korisnicima.
  • Zabranjeno je postavljanje i brisanje istih proizvoda više puta, naročito sa ciljem ponovljenog objavljivanja oglasa na početnoj strani, odnosno u kategoriji “Najnoviji proizvodi”. Na Komuni svi imaju jednaka prava, te nam je u cilju da sprečimo zloupotrebe i stavljanje u neravnopravan položaj bilo kog Prodavca.

Komuna zadržava pravo da ukloni sav sadržaj (bilo koji proizvod, odnosno njegovu fotografiju, komentar, ocenu i sl.) koji je u suprotnosti sa gore navedenim pravilima ponašanja, i postupi u skladu sa odeljkom 10 (Brisanje i ukidanje korisničkog naloga).

Komuna ne snosi bilo kakvu odgovornost za ponašanje Korisnika ili trećih lica na Platformi, već rizik od moguće štete u celosti snose ta lica, u skladu sa važećim propisima.