9. Zaštita intelektualne svojine na platformi

Zaštita intelektualne svojine Komune

Izuzetno nam je drago što ste posetilac (ili možda već Korisnik) Komuna marketa. Kao što možete primetiti, uložili smo veliki trud u kreiranje same Platforme i našeg brenda. Stoga, da bismo održali dostignuti kvalitet, i bili u mogućnosti da rastemo, želimo da zaštitimo našu intelektualnu svojinu.

Celokupan sadržaj Komuna marketa i Bloga (uključujući ali ne ograničavajući se na izvorni kompjuterski kod, tekst, slike, grafičke elemente, dizajn, baze podataka, logo ili drugi znak, domen, trgovačko i poslovno ime i druge povezane materijale) zaštićen je pravom intelektualne svojine Komune, ukoliko nije naznačeno drugačije u ovim Uslovima korišćenja ili na bilo kom drugom mestu na Platformi. Bilo kakva neovlašćena upotreba sadržaja i/ili bilo kog njegovog dela bez naše izričite dozvole, smatra se kršenjem prava intelektualne svojine, te zadržavamo pravo da preduzmemo sva dostupna pravna sredstva radi zaštite svog prava intelektualne svojine, odmah po saznanju za neovlašćenu upotrebu. Pod neovlašćenom upotrebom mislimo na bilo koju upotrebu sadržaja Komuna marketa koja nije izričito dozvoljena Uslovima korišćenja.

Kada su u pitanju bilo koji znak, trgovačko ime, logo, žig ili dizajn koji se koriste na Platformi, oni su u vlasništvu Komune, Korisnika ili trećih lica, pa je zabranjen svaki oblik njihovog korišćenja bez prethodnog pismenog odobrenja vlasnika tog znaka, trgovačkog imena, logoa, žiga ili dizajna.

Molimo Vas da imate na umu da Vaše pravo na pristup i korišćenje Platforme ni na koji način ne znači da smo Vam dali bilo kakvu licencu za bilo koji deo Platforme ili njenog sadržaja.

Imajući u vidu da su na Platformi izložena brojna autorska dela i intelektualne tvorevine, treba da imate u vidu da Komuna ni na koji način ne garantuje da korišćenje tog stvaralaštva/intelektualne svojine od strane Vas neće predstavljati povredu nečije intelektualne svojine. Ljubazno Vam skrećemo pažnju da Komuna ne snosi odgovornost u tom pogledu.

Sadržaj objavljen od strane Korisnika

Komuna market je prostor za razmenu ideja, otvoren za sve. Kao Korisnik, imate mogućnost da budete aktivan deo zajednice i podelite svoje mišljenje, utiske, pitanja, komentare i slično, uz poštovanje ovih Uslova korišćenja. Deljenjem sadržaja dajete nam neekskluzivnu, teritorijalno neograničenu, podobnu za podlicenciranje, neopozivu i trajnu licencu (odobrenje) za korišćenje, prikazivanje, modifikaciju, reprodukovanje, distribuciju, skladištenje, i izradu izvedenih dela tog sadržaja.

Kao tvorac sadržaja koji Komuni daje odobrenje za korišćenje, prikazivanje, modifikaciju, reprodukovanje, distribuciju, skladištenje, i izradu izvedenih dela tog sadržaja, snosite i odgovornost u vezi s istim. Imajte na umu da sadržaj koji ste objavili može ostati javan i nakon deaktivacije Korisničkog naloga. Na primer, ukoliko kao Korisnik ostavite komentar na nekom od naših tekstova objavljenih na Blogu, nakon deaktivacije Vašeg Korisničkog naloga komentar će ostati bez prikazivanja korisničkog imena koje ste koristili dok je Vaš Korisnički nalog bio aktivan. Podaci koje podelite sa nama se čuvaju u skladu sa Politikom privatnosti.

Prilikom pružanja svojih Usluga, Komuna nema obavezu da vrši monitoring celokupnog sadržaja koji Korisnici dele na Platformi, te ne može biti odgovorna za bilo kakvu štetu koja proistekne iz sadržaja koji korisnici postave. Dakle, imajte na umu da ste Vi kao Korisnik isključivo odgovorni za sadržaj koji delite, te ukoliko drugom Korisniku ili trećem licu prouzrokujete štetu, možete snositi odgovornost za to. Komuna ne inicira prenos komunikacije i sadržaja između Korisnika, niti vrši odabir podataka ili dokumenata koji se prenose, ne izuzima i ne menja podatke u okviru bilo kog sadržaja, a s obzirom na to da ni ne bira primaoca tog sadržaja, Komuna ne snosi nikakvu odgovorna za takav sadržaj.

Žalba zbog povrede prava intelektualne svojine

Ukoliko smatrate da su Vaša prava intelektualne svojine ili prava intelektualne svojine lica koja ste ovlašćeni da predstavljate povređena, možete nam se obratiti na jedan od načina navedenih u odeljku 19 (Kontakt informacije).

Radi pružanja delotvornog i blagovremenog odgovora na Vaš zahtev, molimo Vas da nam uz isti dostavite sledeće informacije:

  • dokaz da ste nosilac prava (vlasnik) intelektualne svojine, ili lice koje zastupa vlasnika intelektualne svojine;
  • da ste identifikovali sadržaj na Platformi koji krši prava intelektualne svojine (po mogućnosti, uz dostavljanje print screen-a ili linka do sadržaja za koji smatrate da povređuje pravo intelektualne svojine);
  • opis na koji način se vrši povreda prava intelektualne svojine;
  • Vaše kontakt podatke preko kojih možemo da Vas kontaktiramo, zajedno sa Vašim potpisom (elektronskim ili skeniranim svojeručnim potpisom) ukoliko ste vlasnik intelektualne svojine, odnosno potpisanim punomoćjem ukoliko zastupate vlasnika intelektualne svojine.

U slučaju da Komuna utvrdi da su navodi iz žalbe i priloženi dokazi osnovani, uklonićemo taj sadržaj sa Platforme.