11. Ograničenje odgovornosti Komune

Opšta pravila

Komuna ni u kom smislu ne garantuje za tačnost, pouzdanost i ažurnost podataka koje Korisnici unose prilikom registracije, naknadnih izmena i/ili postavljanja sadržaja u okviru Korisničkog naloga na Platformi. Stoga, Komuna nije odgovorna za bilo koju štetu koja može nastupiti za drugog Korisnika ili bilo koje treće lice usled unosa netačnih podataka na Platformi.

Komuna ne snosi odgovornost za ponašanje Korisnika ili trećih lica na Platformi.

Dodatno, molimo Vas da imate u vidu da Komuna ne ispituje ispunjenost zakonskih uslova za registraciju na Platformi u svojstvu Prodavca. Drugim rečima, prilikom odobravanja registracije Korisničkog naloga na Platformi, ispitujemo samo da li ispunjavate uslov u pogledu autentičnosti (detaljnije pojašnjeno u odeljku 4 (Kako postati Korisnik)), ali ne ulazimo u to da li je Vaše kreiranje Korisničkog naloga u skladu sa merodavnim propisima. U vezi sa tim, ljubazno Vas molimo da imate na umu da svako lice koje se bavi trgovinom mora biti registrovano pred APR-om ili upisano u odgovarajući registar slobodnih profesija, a da u suprotnom podleže prekršajnoj odgovornosti. Izuzetak jesu lica koja se ne bave trgovinom kao delatnošću, već periodično, bez cilja ostvarenja dobiti, vrše prodaju pojedinačnih proizvoda – zbog toga nudimo opciju da odaberete da li je Vaš proizvod nov ili polovan. Ipak, Komuna nema pravo niti obavezu da samostalno određuje da li prodaja Vaših proizvoda preko Platforme predstavlja trgovinu. Vi ste isključivo odgovorni za ispunjenost navedenog uslova i Komuna nema obaveza niti odgovornosti u tom pogledu.

Odnos Prodavca i Kupca

Komuna nije elektronska prodavnica, niti je Prodavac ili proizvođač proizvoda koji je predmet kupoprodaje, te ne snosi bilo kakvu odgovornost u pogledu saobraznosti proizvoda, garancije, reklamacije ili zamene koja se odnosi na proizvod ili odgovornosti za štetu koja može nastati u vezi sa ugovorom o prodaji. Naša Platforma ne preuzima nikakvu odgovornost za neodgovarajući kvalitet prikazanih proizvoda, i napominjemo da proizvodi ne prolaze kroz bilo kakvu kontrolu kvaliteta od strane članova Komuna tima.

Kao što smo već napomenuli, putem Platforme Komuna pruža usluge u vezi sa realizacijom elektronske trgovine. Komuna nije ugovorna strana ugovora o prodaji koji zaključuju Kupac i Prodavac, već samo posrednik. Putem Platforme, Prodavcu se dostavlja obaveštenje da postoji Kupac koji je zainteresovan za njegov proizvod, a Kupcu se dostavlja potvrda njegove porudžbine (nakon što je Prodavac odobri).

Na Komuna marketu registrovani Kupci mogu pratiti status svoje porudžbine, odnosno informisati se u tome da li je Prodavac potvrdio njihovu porudžbinu i, ukoliko jeste, na koji način će proizvod dostaviti. Za neregistrovane Kupce je ova vrsta obaveštenja ograničena na email. U svakom slučaju, uslove isporuke i reklamacije svaki Prodavac individualno određuje – propisivanjem pravila u okviru svog Shopa. S obzirom na to da Komuna ne vrši isporuku proizvoda Kupcima, Komuna ne snosi bilo kakvu odgovornost za neblagovremenu, nepotpunu ili pogrešnu isporuku proizvoda, niti za štetu koja usled toga može nastati.

Sve nesuglasice između Kupca i Prodavca koje nastanu u vezi sa postupkom izlaganja, prodaje i isporuke proizvoda, Kupac i Prodavac rešavaju na sopstvenu odgovornost i o svom trošku. Komuna nije odgovorna za ispunjenje bilo koje obaveze od strane Kupca ili Prodavca vezane za porudžbinu, kupovinu ili isporuku proizvoda preko naše Platforme.

Takođe, Komuna ne snosi nikakvu odgovornost u pogledu poreskih obaveza koje mogu nastati za Prodavca poslovanjem na Komuna marketu. Svaki Korisnik je dužan da postupa u skladu sa važećim propisima i redovno ispunjava svoje zakonske obaveze.

Reklamacije u vezi sa izvršenjem platne transakcije

Za sve primedbe i reklamacije po pitanju izvršenja platne transakcije korisnik se obraća Platformi koja je zadužena za dalju komunikaciju sa ostalim učesnicima u cilju rešavanja reklamacije. Korisnik se pored Platforme može obratiti i svojoj poslovnoj banci tj. banci izdavaocu platne kartice. Na zahtev banke izdavaoca banka prihvatilac platnih kartica dalje postupa po reklamaciji u skladu sa pravilima kartičarskih organizacija. Institucija je dužna da u ugovorenim rokovima dostavi tražene podatke o platnoj transakciji na koju je reklamacija uložena.

Pod reklamacijom na izvršenje platne transakcije se podrazumeva sledeće: ako se Korisnik obrati Instituciji sa pisanim prigovorom vezanim za platnu transakciju izvršenu na Platformi, ako se druga banka ili finansijska organizacija u zemlji ili inostranstvu obrati Instituciji povodom platne transakcije izvršene prihvatanjem platnog instrumenta na Platformi, ukoliko Prodavac podnese pisani prigovor Instituciji.

Tehničko funkcionisanje Komuna marketa

Komuna ulaže maksimalan trud da omogući nesmetano korišćenje Platforme, ali ne garantuje neprekidnost u korišćenju Platforme, niti je na bilo koji način odgovorna za nedostupnost Platforme koja potencijalno može nastupiti. Komuna nije odgovorna za tehničke probleme koji nastanu usled zastoja, prekida ili ometanja elektronske komunikacije, kao ni za posledice takvih dešavanja. Takođe, Komuna ne snosi odgovornost za delimično ili potpuno nefunkcionisanje odnosno pogrešno funkcionisanje Platforme, kao ni za potencijalne posledice koje mogu uslediti.

Komuna ne odgovara za štetu ili povrede koje bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka, grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, promene ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, raskida ugovora, ponašanja suprotnog Uslovima korišćenja, nemara i dr.

Komuna market može biti privremeno nedostupan ili dostupan samo u ograničenom obimu, usled redovnog održavanja ili povremenih izmena i unapređenja. Ipak, uložićemo najveće napore da čak i ukoliko dođe do prekida u našem radu, ti prekidi budu minimizovani.