13. Naknada štete

U slučaju bilo kakvih zahteva Korisnika, posetilaca ili trećih lica u vezi sa naknadom štete prema Komuni, po bilo kom osnovu, a koji se odnose na sadržaj ili ponašanje Korisnika, odgovornost u potpunosti preuzima Korisnik, uključujući i obavezu da preduzme sve radnje kako bi odbranio i zaštitio Komunu od takvih zahteva.

Svaki Korisnik je saglasan da će Komuni naknaditi celokupnu štetu u slučaju:

  • kršenja Uslova korišćenja, Politike privatnosti i drugih obavezujućih akata u vezi sa Platformom,
  • da Komuna pretrpi štetu koja je posledica kršenja prava Korisnika ili trećih lica od strane tog Korisnika.

Svi eventualni sporovi nastali između Kupca i Prodavca, ili drugih Korisnika, rešavaju se isključivo između tih lica ili između navedenih lica i trećih lica. Komuna nije odgovorna za štetu bilo koje vrste, nastale kao posledica takvih odnosa.