9. Vaša prava

Pravo pristupa

Imate pravo da nam uputite zahtev, kako biste dobili informaciju o tome da li obrađujemo Vaše Podatke. Ukoliko je odgovor pozitivan, u svako doba možete tražiti kopiju pojedinih ili svih Podataka. Vaš zahtev možete uputiti na email adresu privacy@komunamarket.rs.

Tražene informacije ćemo Vam pružiti najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. Kada je pronalaženje ili pribavljanje informacija posebno složeno ili opravdano iziskuje duže vreme, ovaj period se može produžiti za još 60 dana. Međutim, ovo se odnosi samo na izuzetne okolnosti i tokom procesa uredno Vas obaveštavamo o svakom kašnjenju ili razlozima kašnjenja.

Ukoliko se ne slažemo sa Vašim zahtevom za pribavljanje Podataka, u roku od 30 dana ćemo Vas obavestiti o razlozima odbijanja zahteva, kao i o pravu na podnošenje pritužbe Povereniku.

Pravo na ispravku

Svi Podaci koje obrađujemo se pregledaju i verifikuju kao tačni, kad god je to moguće i redovno se ažuriraju. Ako smatrate da su određeni Podaci netačni ili je došlo do njihove promene, imate pravo da zahtevate ispravku Vaših Podataka, upućivanjem zahteva na email adresu privacy@komunamarket.rs.

Pravo na ograničenje obrade

U određenim situacijama imate mogućnost da ograničite pristup Vašim Podacima, nama i/ili trećim stranama, u određenim procesima, ili u potpunosti. Ta mogućnost Vam stoji na raspolaganju u slučaju da osporavate tačnost podataka za vreme trajanja roka koji nam omogućava da proverimo tačnost, smatrate da nam više nisu potrebni podaci za svrhu obrade, ili ste podneli pritužbu Povereniku, a za vreme trajanja postupka procene pretežnijeg legitimnog interesa.

Pravo na prigovor

Kada vršimo obradu određenih Vaših Podataka na osnovu legitimnog interesa, imate pravo da podnesete prigovor u odnosu na način na koji rukujemo Vašim podacima. Pored toga, u bilo kom trenutku možete da uputite prigovor na obradu Vaših podataka u cilju direktnog marketinga, koja uključuje profilisanje u meri u kojoj je povezano sa takvim direktnim marketingom.

Pravo na opoziv saglasnosti

Ukoliko se obrada podataka zasniva na Vašoj saglasnosti, saglasnost možete povući u svako doba. Saglasnost možete povući slanjem mejla na privacy@komunamarket.rs.

Molimo Vas da imate na umu da povlačenje saglasnosti neće uticati na zakonitost obrade podataka na osnovu date saglasnosti, pre njenog povlačenja.

Pravo na zaborav (brisanje Podataka)

Imate pravo da tražite da obrišemo Vaše Podatke, osim u slučaju da postoji zakonska obaveza da se ti podaci čuvaju ili postoji zakonski osnov za odbijanje zahteva za brisanje podataka (na primer, podnošenje, ostvarivanje ili odbrana pravnog zahteva). Vaš zahtev možete uputiti na email adresu privacy@komunamarket.rs.