1. Definicije

„Lice na koje se podaci odnose”, „Lice” ili „Vi” se odnosi na sva fizička lica koja dele podatke o ličnosti sa nama, nezavisno od toga da li su Korisnici ili samo posetioci Platforme.

„Obrađivač” se odnosi na fizičko ili pravno lice koje obrađuje podatke u ime Rukovaoca.

„Podatak” ili „podatak o ličnosti” se odnosi na podatak o ličnosti odnosno na podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno na osnovu tih podataka. Podatke o ličnosti ne predstavljaju podaci koji se odnose na entitete poput pravnih lica, životinja ili slično.
Međutim, ukoliko podatak o nekom pravnom licu može da dovede do identifikacije nekog fizičkog lica, takav podatak se smatra podatkom o ličnosti. Na primer, podaci o preduzetnicima ili jednočlanim društvima u kojima su sadržani lični podaci fizičkih lica. Takođe, obuhvaćeni su i podaci u vezi sa poslovnim aktivnostima fizičkih lica, poput email adrese zaposlenih u pravnim licima koja glasi „ime.prezime@firma.com“, a koja lako mogu dovesti do identifikacije fizičkog lica.

„Poverenik” se odnosi na Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, 11120 Beograd, e-mail office@poverenik.rs.

„Rukovalac” se odnosi na subjekta koji određuje svrhu i način na koji se obrađuju Podaci.

„Saglasnost” se odnosi na Vaš nedvosmisleni pristanak na obradu podataka o ličnosti. Lice starije od 15 godina može samostalno dati saglasnost za obradu podataka o ličnosti u korišćenju usluga informacionog društva. Lica mlađa od 15 godina mogu dati saglasnost preko svojih roditelja/staratelja. Saglasnost je samo jedan od zakonskih osnova za obradu podataka, pa se podaci mogu obrađivati i po drugim osnovima.

„Zakon” se odnosi na Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije.