POLITIKA PRIVATNOSTI

Stupaju na snagu dana 21.08.2022. godine

Dobro došli u našu Politiku privatnosti!

U okviru Komuna marketa, veliku pažnju posvećujemo zaštiti privatnosti svih naših posetilaca i Korisnika. Iz tog razloga smo usvojili ovaj dokument, koji sadrži odgovore na pitanja od značaja za zaštitu i korišćenje Vaših Podataka, informacije o Vašim pravima, i načinu na koji ih možete ostvariti. Molimo Vas da ga pažljivo pročitate.

Naša Politika privatnosti se odnosi na sve podatke o ličnosti koje prikupljamo i obrađujemo u vezi sa pružanjem Usluga i korišćenjem Komuna marketa. Komuna market je elektronska platforma u vlasništvu privrednog društva KOMUNA MARKET DOO BAČKI PETROVAC, sa sedištem na adresi Branislava Mokića 6, Bački Petrovac, Republika Srbija, MB: 21718475, PIB: 112682206 (u daljem tekstu: „Komuna” ili „mi”).

Želimo da naša zajednica raste na vrednostima kao što su transparentnost i poverenje, te smo se potrudili da Vam na što jednostavniji način objasnimo koje podatke prikupljamo i obrađujemo, i pod kojim uslovima. Svi pojmovi označeni velikim početnim slovom u ovoj Politici privatnosti imaju isto značenje kao u odeljku 2 (Definicije pojmova) naših Uslova korišćenja. Ukoliko budete imali bilo kakvih pitanja u vezi s ovom Politikom privatnosti, možete nas kontaktirati na: privacy@komunamarket.rs.

U slučaju da se ne slažete sa načinom obrade podataka o ličnosti navedenim u ovoj Politici privatnosti, ljubazno Vas molimo da ne pristupate našoj Platformi kao i da ne koristite naše Usluge.

1. Definicije

„Lice na koje se podaci odnose”, „Lice” ili „Vi” se odnosi na sva fizička lica koja dele podatke o ličnosti sa nama, nezavisno od toga da li su Korisnici ili samo posetioci Platforme.

„Obrađivač” se odnosi na fizičko ili pravno lice koje obrađuje podatke u ime Rukovaoca.

„Podatak” ili „podatak o ličnosti” se odnosi na podatak o ličnosti odnosno na podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno na osnovu tih podataka. Podatke o ličnosti ne predstavljaju podaci koji se odnose na entitete poput pravnih lica, životinja ili slično.
Međutim, ukoliko podatak o nekom pravnom licu može da dovede do identifikacije nekog fizičkog lica, takav podatak se smatra podatkom o ličnosti. Na primer, podaci o preduzetnicima ili jednočlanim društvima u kojima su sadržani lični podaci fizičkih lica. Takođe, obuhvaćeni su i podaci u vezi sa poslovnim aktivnostima fizičkih lica, poput email adrese zaposlenih u pravnim licima koja glasi „ime.prezime@firma.com“, a koja lako mogu dovesti do identifikacije fizičkog lica.

„Poverenik” se odnosi na Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, 11120 Beograd, e-mail office@poverenik.rs.

„Rukovalac” se odnosi na subjekta koji određuje svrhu i način na koji se obrađuju Podaci.

„Saglasnost” se odnosi na Vaš nedvosmisleni pristanak na obradu podataka o ličnosti. Lice starije od 15 godina može samostalno dati saglasnost za obradu podataka o ličnosti u korišćenju usluga informacionog društva. Lica mlađa od 15 godina mogu dati saglasnost preko svojih roditelja/staratelja. Saglasnost je samo jedan od zakonskih osnova za obradu podataka, pa se podaci mogu obrađivati i po drugim osnovima.

„Zakon” se odnosi na Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije.

2. Uloge Komune u obradi Vaših podataka

Prilikom obrade Podataka na Platformi, Komuna se može javiti u svojstvu Rukovaoca ili u svojstvu Obrađivača. U slučaju zaključenja Ugovora između Komune i posetioca Platforme (uključujući i Korisnika), svrhu obrade određujemo mi, te tada postupamo kao Rukovalac, dok u slučaju kada posredujemo u zaključenju ugovora između Prodavca i Kupca, svrhu obrade određuje Prodavac, a Komuna se javlja kao Obrađivač.

U ovom odeljku pojasnićemo razlike između situacije kada je Komuna Rukovalac, a kada Obrađivač, dok detaljnije informacije o konkretnim Podacima koji se obrađuju putem Platforme možete pročitati u odeljku 3 (Koje Podatke prikupljamo, zbog čega i na koji način?).

2.1 Komuna kao Rukovalac

U skladu sa našim Uslovima korišćenja, kada pristupite Platformi zaključujete Ugovor sa Komunom. Radi zaključenja tog Ugovora, pružanja naše Usluge, kao i radi što boljeg funkcionisanja Komuna marketa i olakšavanja Vašeg povezivanja sa Prodavcem, i mi prikupljamo određene Podatke. Dakle, odredili smo:

 • koje Podatke ćemo prikupiti i o kojim Licima,
 • na koji način vršimo obradu tih Podataka, u koje svrhe i po kom pravnom osnovu,
 • da li će se Podaci dalje distribuirati, i
 • koliko dugo će se prikupljeni Podaci čuvati.

U pogledu ovih Podataka Komuna ima status Rukovaoca. Činjenica da imamo ulogu Rukovaoca znači da smo dužni da Vas informišemo o pojedinostima obrade Podataka koju vršimo. Takođe, mi smo odgovorno lice kojem treba da se obratite ukoliko želite da ostvarite bilo koje od svojih prava u vezi sa zaštitom privatnosti (videti odeljak 9 (Vaša prava)).

Izuzetak od naše odgovornosti odnosi se na usluge koje putem Platforme pružaju treće strane, te se u tom slučaju primenjuju njihovi uslovi korišćenja i politike privatnosti.

2.2 Komuna kao Obrađivač

Imajući u vidu Usluge koje Komuna pruža Kupcima i Prodavcima, Komuna prikuplja i obrađuje određene Podatke isključivo za potrebe zaključenja i izvršenja kupoprodajnog ugovora između Kupca i Prodavca.

Tako prikupljene Podatke mi prosleđujemo Prodavcu, kako bi on potvrdio porudžbinu (više o tome možete pročitati u našim Uslovima korišćenja), i u slučaju potvrđivanja porudžbine, Vama isporučio proizvod. Ovaj postupak se odnosi i na podatke koje smo prikupili kako bismo omogućili uspostavljanje direktnog kontakta između Kupca i Prodavca, odnosno u slučaju kada Kupac pošalje poruku Prodavcu putem kontakt forme na Shopu Prodavca. Prilikom obrade ovih Podataka, Komuna postupa u skladu sa ugovorom o obradi podataka koji je zaključila sa Prodavcem, u skladu sa Zakonom.

Budući da u ovim situacijama imamo status Obrađivača, ne učestvujemo u određivanju toga koje Podatke Prodavac prikuplja, o kojim Licima, u koje svrhe, na koji način i slično, već to spada u odgovornost i ovlašćenje Prodavca kao Rukovaoca Podacima. Ujedno, to znači da radi ostvarivanja svojih prava koja imate prema Zakonu, u vezi sa ovim radnjama obrade, treba da se obratite direktno Prodavcu.

3. Koje Podatke prikupljamo, zbog čega i na koji način?

3.1 Komuna kao Rukovalac

Podatke koje prikupljamo u svojstvu Rukovaoca možete videti u tabeli koja sledi, zajedno sa pojašnjenjem svrhe i osnova za takvu obradu, kao i rokovima čuvanja takvih Podataka.

Podaci koje prikupljamo
Svrha
Pravni osnov

Ukoliko se registrujete kao Kupac:

 • Ime i prezime, email adresa i lozinka.

Ukoliko se registrujete kao Prodavac, pored navedenih podataka prikupljamo i:

 • URL adresu Vašeg Shopa, podatak da li ste registrovani u APR-u, Vaš registrovani skraćeni naziv, PIB i matični broj.

Kreiranje Korisničkog naloga (i Shopa)

Kako bismo Vam omogućili korišćenje dodatnih funkcija Komuna marketa (poput kreiranja Liste želja, ocenjivanja Prodavaca, razmenjivanje komentara na Blogu i sl.), neophodno je da se registrujete kao Korisnik. Ako se registrujete kao Prodavac, pored Vašeg Korisničkog naloga, ovi podaci služe kreiranju Vašeg Shopa.

Takođe, Komuna kao pružalac usluga informacionog društva u skladu sa Zakonom o oglašavanju ima obavezu da omogući identifikaciju lica čije elektronske poruke prenosi, kao i identifikaciju lica koje se oglašava putem Platforme.

Ova obrada je neophodna radi pružanja Usluga, odnosno zaključenja Ugovora s Vama, i vrši se na Vaš zahtev.

Dodatno, imajući u vidu da je Komuna pružalac usluga informacionog društva u skladu sa Zakonom o oglašavanju, obrada je neophodna i radi ispunjenja zakonskih obaveza Komune.

Ime i prezime, adresa, država, grad i poštanski broj, broj telefona.

Pružanje Usluge licima koja kupuju putem Platforme u svojstvu posetioca

Ukoliko odlučite da kupite proizvod preko Platforme ali bez kreiranja Korisničkog naloga, prikupljamo neophodne podatke koji nam omogućavaju da Vam pružimo Uslugu.

Ova obrada je neophodna radi pružanja Usluga, odnosno zaključenja Ugovora s Vama, i vrši se na Vaš zahtev.

Adresa za naplatu, adresa za dostavu, broj telefona, naziv privrednog društva, faks, adresa, grad, poštanski broj, država.

Korišćenje dodatnih Korisničkih opcija

Omogućavanje dodatne opcije automatskog popunjavanja podataka prilikom poručivanja, koju možete koristiti radi bržeg i olakšanog slanja porudžbine Prodavcu.

Obrada ovih podataka je neophodna za pružanje dodatnih mogućnosti (izvršenje Ugovora), ukoliko se odlučite za njih.

Ime i prezime, svi podaci koje odlučite da podelite sa nama u okviru Vašeg komentara na Blogu.

Omogućavanje interakcije na Blogu

Kako bismo Blog učinili što zanimljivijim i posećenijim, omogućili smo Vam da podelite svoje mišljenje o brojnim temama.

Obrada ovih podataka je neophodna radi pružanja Usluga (izvršenje Ugovora). Takođe, obrada je u našem legitimnom interesu, imajući u vidu da ove Podatke koristimo radi poboljšanja same Platforme i naših Usluga, a ima minimalan uticaj na Vašu privatnost.

Ime i prezime, ocena kojom ste ocenili Prodavca, i sadržaj komentara koji se odnosi na Prodavca.

Ocenjivanje Prodavca

Smatramo da je transparentnost u radu veoma važna, te želimo da Vam omogućimo što bolji uvid u poslovanje Prodavca, kao i podstaknemo Prodavce da svoje obaveze izvršavaju na što bolji način i u pravo vreme. Međutim, ovo ima dvostruku funkciju, te u slučaju ponavljanja negativnih ocena Prodavca možemo ukinuti njegov Korisnički nalog, u skladu sa Uslovima korišćenja.

Obrada ovih podataka je neophodna za izvršenje Ugovora. Takođe, ova obrada je u našem legitimnom interesu, ali predstavlja i legitimni interes trećih lica, imajući u vidu da ove Podatke koristimo radi poboljšanja same Platforme i naših Usluga, a ima minimalan uticaj na Vašu privatnost.

Email adresa.

Newsletter

Ukoliko želite da se prijavite da primate naš Newsletter, prikupićemo Vašu email adresu. Na ovaj način ćemo moći da Vas obavestimo o svim relevantnim novostima i zanimljivostima.

Obrada se zasniva na Vašoj saglasnosti. Saglasnost možete povući u bilo koje vreme, pri čemu povlačenje saglasnosti neće uticati na obradu podataka koja je već sprovedena po tom osnovu.

Ukoliko želite da se odjavite sa naše Newsletter liste, to možete učiniti tako što ćete pratiti uputstva na kraju bilo kog email-a koji ste dobili od nas.

Ime i prezime, email adresa, i druge informacije koje podelite sa nama kroz Vašu poruku.

Kontakt

Nezavisno od toga da li nas kontaktirate putem email-a, telefona ili kontakt forme na Platformi, prikupljamo podatke kako bismo mogli da odgovorimo na Vaš upit.

Obrada je neophodna radi zaključenja i izvršenja Ugovora (pružanja Usluga, odnosno dostavljanja odgovora na Vaše upite). Takođe, obrada ovih Podataka je u našem legitimnom interesu, imajući u vidu da ove Podatke koristimo radi poboljšanja same Platforme i naših Usluga, a ima minimalan uticaj na Vašu privatnost.

Ime i prezime, email adresa, CV (biografija).

Zaposlenje

Radi potencijalnog pridruživanja timu zaposlenih Komune prikupljamo Podatke na osnovu kojih možemo proceniti da li ste odgovarajući kandidat.

Budući da je obrada neophodna radi ocenjivanja Vaše prijave, osnov za obradu je naš legitimni interes da utvrdimo da ste baš Vi odgovarajući kandidat. Ukoliko ne prihvatimo Vašu aplikaciju, Vaši podaci o ličnosti će biti obrisani u skladu sa odeljkom 7 (Koliko dugo čuvamo Podatke).

Ostali podaci koje odlučite da podelite s nama putem društvenih mreža (Facebook, Instagram).

Poboljšanje Komuna marketa i naših Usluga

Prikupljamo podatke koji se tiču Vašeg Korisničkog iskustva, kritika i/ili predloga u vezi sa Komuna marketom sa ciljem poboljšanja naše Platforme i Usluga.

Obrada ličnih podataka je ili neophodna za pružanje Usluga i njihovo poboljšanje, ili se obrada zasniva na Vašoj saglasnosti.

3.2 Komuna kao Obrađivač

Ukoliko odlučite da kupite proizvod putem Komuna marketa ali ne želite da se registrujete kao Korisnik, biće potrebno da nam ostavite određene Podatke koje prosleđujemo Prodavcu, a koje Prodavac obrađuje radi ispunjenja ugovora između Vas i Prodavca, u skladu sa sopstvenim uslovima poslovanja. U tom slučaju, za više detalja u pogledu svrhe i osnova obrade, molimo Vas da kontaktirate Prodavca.

3.3 Na koji način prikupljamo Podatke?

Podatke prikupljamo na nekoliko načina:

 • direktno od Vas – određene Podatke delite sa nama korišćenjem Komuna marketa, odnosno kreiranjem svog Korisničkog naloga, stupanjem u kontakt s nama putem email-a, telefona ili kontakt forme na Platformi;
 • od trećih lica - ukoliko ste kandidat za zaposlenje u Komuni, informacije o Vama možemo dobiti od agencija za zapošljavanje (npr., kada nas agencija za zapošljavanje kontaktira kako bi Vas identifikovala kao potencijalnog kandidata), kroz javno dostupne online izvore (npr. sa sajta vašeg trenutnog poslodavca ili sa profesionalnih društvenih mreža kao što je to LinkedIn), kao i putem pisane ili usmene preporuke (npr. putem preporuke bivšeg zaposlenog / poslodavca ili od lica koje ste naveli kao referentnu osobu u svojoj prijavi za posao);
 • automatski – pojedine podatke prikupljamo automatski kada pristupite Platformi. Tu spadaju tehnički podaci poput IP adrese, vrste i jedinstvenog identifikacionog broja uređaja, pretraživača, šira geografska lokacija (npr. država ili grad) i druge slične tehničke informacije. Takođe, obrađujemo i podatke o Vašim posetama Platformi, što nam pomaže da sačinimo statistiku o posetama i aktivnostima posetilaca Platforme, pri čemu takvi podaci nisu podobni za identifikaciju pojedinaca te se ne smatraju podacima o ličnosti;
 • pomoću kolačića i drugih sličnih tehnologija - što je detaljno objašnjeno u našoj Politici kolačića.

3.4 Osobe mlađe od 15 godina

Komuna market nije namenjen deci, te ne prikupljamo Podatke koji se odnose na decu. Ukoliko imate manje od 15 godina, ljubazno Vas molimo da nam ne otkrivate svoje Podatke. Ako verujete da smo prikupili podatke o ličnosti osobe mlađe od 15 godina, molimo Vas da nas kontaktirate na privacy@komunamarket.rs.

Po saznanju da smo prikupili Podatke lica mlađeg od 15 godina, takve Podatke ćemo obrisati bez odlaganja.

4. Kako koristimo prikupljene Podatke?

Vaše Podatke koristimo isključivo u svrhe za koje smo ih prikupili, kada za to imamo razuman i zakonit pravni osnov. Nijedan od Podataka koji smo prikupili ne koristimo bez Vaše Saglasnosti, odnosno drugog odgovarajućeg pravnog osnova (u skladu sa odeljkom 3 (Koje Podatke prikupljamo, zbog čega i na koji način?) ove Politike privatnosti).

5. Kako se Podaci čuvaju?

Imajući u vidu našu posvećenost zaštiti privatnosti posetilaca i Korisnika, preduzeli smo administrativne, tehničke, organizacione i druge mere kako bismo obezbedili odgovarajući nivo bezbednosti svih Podataka koje obrađujemo. Kada smatramo da se ukazala potreba za tim, sprovodimo preispitivanje postojećih mera i njihovo ažuriranje, u skladu sa nivoom tehnoloških dostignuća i troškovima njihove primene.

Nakon što procenimo da li je neka mera adekvatna, odnosno koji nivo bezbednosti je odgovarajući za konkretnu situaciju, razmatramo prirodu Podataka o kojima se radi, i prirodu same radnje obrade koju obavljamo. U proces evaluacije uključujemo rizike kojima možete biti izloženi u vezi sa ovim aktivnostima obrade, troškove sprovođenja bezbednosnih mera i druga relevantna pitanja. Dodatno, u cilju postizanja najvišeg nivoa bezbednosti podataka o ličnosti, svi članovi našeg tima su zakonski vezani pravilima o profesionalnoj tajni.

6. Pod kojim uslovima delimo Podatke i s kim?

Radi sprovođenja određenih aktivnosti obrade Podataka, može se desiti da s vremena na vreme imamo potrebu za angažovanjem eksternih obrađivača. U takvim slučajevima vršimo reviziju sa ciljem identifikacije, kategorizacije i evidentiranja svih Podataka koji se obrađuju van Komuna marketa. Time sve prikupljene Podatke, kao i informacije o aktivnostima obrade, obrađivačima i pravnim osnovima beležimo, pregledamo i činimo pristupačnim.

Eksterna obrada uključuje, ali se ne ograničava na:

 • održavanje IT sistema,
 • pravne usluge,
 • usluge vezane za upravljanje ljudskim resursima,
 • direktne marketinške usluge.

Lista naših obrađivača i podobrađivača sa kojima delimo Vaše podatke o ličnosti je sledeća:

OBRAĐIVAČ
ULOGA
SEDIŠTE
The Rocket Science Group, LLC (MailChimp)
Email usluge bazirane na Cloud tehnologiji
SAD
Google, Inc.
Analitičke i marketinške usluge
SAD
Hotjar Ltd
Analitičke usluge i praćenje ponašanja kupaca
Malta
Lobbster DOO
IT usluge i održavanje IT sistema
Srbija
Adobe Company - Magento
IT usluge i održavanje IT sistema
SAD
Klaviyo
Email usluge
SAD
Meta Pixel
Digitalni marketing
SAD

Molimo Vas da imate na umu možemo biti obavezani zakonom da otkrijemo određene informacije (uključujući Vaše Podatke) državnim ili drugim nadležnim organima na njihov zahtev. U tom slučaju, nismo u obavezi da pribavimo Vašu saglasnost kako bismo ispunili takav zahtev.

Osim toga, Komuna ne prodaje Podatke, ne deli Podatke sa trećim stranama, odnosno licima koja nisu navedena u ovom članu, i ne obrađuje Vaše Podatke na način drugačiji od onog koji je opisan u ovoj Politici privatnosti.

7. Koliko dugo čuvamo Podatke?

Ne čuvamo prikupljene Podatke duže nego što je to neophodno radi ispunjenja svrhe zbog koje su prikupljeni, ili duže od perioda čuvanja za koji imamo Vašu saglasnost.

Prilikom određivanja perioda čuvanja Podataka, uzimamo u obzir merodavne propise, ugovorne obaveze, kao i očekivanja i zahteve naših klijenata i poslovnih saradnika. Ukoliko nam Podaci više nisu potrebni, ili ukoliko izričito zahtevate da prikupljeni Podaci o Vama budu obrisani, pod uslovom da je takvo brisanje dozvoljeno zakonom, obrisaćemo odnosno uništiti prikupljene Podatke u skladu sa merodavnim pravom i našim internim procedurama.

Na primer, ukoliko se odjavite sa našeg Newsletter-a, Vaši Podaci biće obrisani automatski.

Takođe, tokom trajanja oglašavanja Prodavaca na Komuni, i 30 dana nakon prestanka oglašavanja, čuvamo određene podatke kako bismo mogli da obezbedimo jasnu identifikaciju Prodavaca, u skladu sa obavezama koje imamo prema važećim zakonima RS. Istu obavezu imamo i u pogledu lica čije elektronske poruke prenosimo pružanjem Usluga, te i u toj situaciji čuvamo podatke o identifikaciji takvih lica tokom pružanja Usluga 30 dana nakon prestanka pružanja Usluga.

Ukoliko ste poslali svoju prijavu za zaposlenje u Komuni, obrisaćemo sve Vaše Podatke u roku od tri meseca od prijema Vaše prijave, osim ukoliko postanete član našeg tima.

8. Međunarodni transfer Podataka

Uz obezbeđenje odgovarajućih tehničkih i organizacionih mera, odnosno očuvanje odgovarajućeg nivo bezbednosti Podataka, Vaše podatke možemo preneti u drugu državu. U pogledu međunarodnog prenosa Podataka, staramo se o tome da se takav prenos odvija u skladu Zakonom, te prenos Vaših Podatke vršimo isključivo:

 • u zemlje unutar EEZ;
 • u zemlje koje obezbeđuju odgovarajući nivo zaštite;
 • u zemlje koje ne spadaju u one iz tačke 1 i 2, ali uz primenu odgovarajućih bezbednosnih mera.

Ukoliko želite da dobijete dodatne informacije o ovim zaštitnim merama, možete nas kontaktirati na privacy@komunamarket.rs.

Serveri koje koristimo nalaze se u Nemačkoj.

9. Vaša prava

Pravo pristupa

Imate pravo da nam uputite zahtev, kako biste dobili informaciju o tome da li obrađujemo Vaše Podatke. Ukoliko je odgovor pozitivan, u svako doba možete tražiti kopiju pojedinih ili svih Podataka. Vaš zahtev možete uputiti na email adresu privacy@komunamarket.rs.

Tražene informacije ćemo Vam pružiti najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. Kada je pronalaženje ili pribavljanje informacija posebno složeno ili opravdano iziskuje duže vreme, ovaj period se može produžiti za još 60 dana. Međutim, ovo se odnosi samo na izuzetne okolnosti i tokom procesa uredno Vas obaveštavamo o svakom kašnjenju ili razlozima kašnjenja.

Ukoliko se ne slažemo sa Vašim zahtevom za pribavljanje Podataka, u roku od 30 dana ćemo Vas obavestiti o razlozima odbijanja zahteva, kao i o pravu na podnošenje pritužbe Povereniku.

Pravo na ispravku

Svi Podaci koje obrađujemo se pregledaju i verifikuju kao tačni, kad god je to moguće i redovno se ažuriraju. Ako smatrate da su određeni Podaci netačni ili je došlo do njihove promene, imate pravo da zahtevate ispravku Vaših Podataka, upućivanjem zahteva na email adresu privacy@komunamarket.rs.

Pravo na ograničenje obrade

U određenim situacijama imate mogućnost da ograničite pristup Vašim Podacima, nama i/ili trećim stranama, u određenim procesima, ili u potpunosti. Ta mogućnost Vam stoji na raspolaganju u slučaju da osporavate tačnost podataka za vreme trajanja roka koji nam omogućava da proverimo tačnost, smatrate da nam više nisu potrebni podaci za svrhu obrade, ili ste podneli pritužbu Povereniku, a za vreme trajanja postupka procene pretežnijeg legitimnog interesa.

Pravo na prigovor

Kada vršimo obradu određenih Vaših Podataka na osnovu legitimnog interesa, imate pravo da podnesete prigovor u odnosu na način na koji rukujemo Vašim podacima. Pored toga, u bilo kom trenutku možete da uputite prigovor na obradu Vaših podataka u cilju direktnog marketinga, koja uključuje profilisanje u meri u kojoj je povezano sa takvim direktnim marketingom.

Pravo na opoziv saglasnosti

Ukoliko se obrada podataka zasniva na Vašoj saglasnosti, saglasnost možete povući u svako doba. Saglasnost možete povući slanjem mejla na privacy@komunamarket.rs.

Molimo Vas da imate na umu da povlačenje saglasnosti neće uticati na zakonitost obrade podataka na osnovu date saglasnosti, pre njenog povlačenja.

Pravo na zaborav (brisanje Podataka)

Imate pravo da tražite da obrišemo Vaše Podatke, osim u slučaju da postoji zakonska obaveza da se ti podaci čuvaju ili postoji zakonski osnov za odbijanje zahteva za brisanje podataka (na primer, podnošenje, ostvarivanje ili odbrana pravnog zahteva). Vaš zahtev možete uputiti na email adresu privacy@komunamarket.rs.

10. Izmene Politike privatnosti

Prema obavezama koje proističu iz relevantnih propisa, ili usled promena u našim poslovnim procesima, možemo revidirati i ažurirati ovu Politiku privatnosti.

Trenutno važeća verzija Politike privatnosti će uvek biti objavljena na Platformi, u okviru „Informacija” na dnu svake stranice Komuna marketa. Ažurirana pravila će se primenjivati od momenta kada objavljivanja na Platformi.

Ukoliko dođe do značajnih promena koje u većoj meri utiču na obradu podataka o ličnosti, informaciju ćemo bez odlaganja objaviti na Platformi, a ukoliko raspolažemo Vašom email adresom u ove svrhe, možemo Vas direktno obavestiti preko Vaše email adrese.

11. Kontaktirajte nas

U slučaju da imate dodatnih pitanja, ili su Vam potrebne dodatne informacije, na raspolaganju Vam stoje:

 • naša kontakt email adresa: office@komunamarket.rs,
 • a možete nam i poslati poruku putem kontakt forme na samoj Platformi.